Huishoudelijk reglement


Laatste wijziging: ALV 27 november 2009

Dit huishoudelijk reglement wordt van kracht met ingang van de dag, volgende op die van de aanneming door de algemene ledenvergadering. Het vorige huishoudelijk reglement komt dan te vervallen.
 


Hoofdstukken

Algemene bepalingenLeden en LidmaatschapVerplichtingen van de ledenOrganisatie en Bestuur CommissiesStemmingen en BesluitenFinancienSlotbepalingen

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen

Art. 1De Volleybalvereniging Wognum is opgericht op 28 augustus 1968 te Wognum. Zij is gevestigd te Wognum. De kleuren van de vereniging zijn blauw-wit. Het sporttenue bestaat uit een blauw shirt en een witte broek.
 
Art. 2De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo).
 
Art. 3Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar.

Hoofdstuk II – Leden en Lidmaatschap

Art. 4De vereniging kent:Gewone leden;Jeugdleden;Ereleden;Ondersteunende leden;Niet spelende leden.
Art. 5Gewone leden worden onverdeeld in:Seniorleden die als zodanig door het bestuur zijn opgegeven bij de NeVoBo en die gerechtigd zijn tot deelneming aan in NeVoBo-verband te spelen wedstrijden;Recreanten, die niet zijn opgegeven als seniorleden bij de NeVoBo en niet gerechtigd zijn tot deelneming aan wedstrijden in de reguliere competitie en bekercompetitie.
Art. 6Jeugdleden zijn zij, die op de door de NeVoBo aangegeven datum van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Jeugdleden worden onderverdeeld in: A-junioren vanaf 16 jaar B-aspiranten vanaf 14 jaar C-aspiranten vanaf 12 jaar D-mini’s vanaf 10 jaar E-mini’s vanaf 8 jaar
Art. 7Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd. Zij betalen geen contributie en hebben slechts een adviserende stem.
 
Art. 8aOndersteunende leden zijn zij, die de vereniging geldelijk steunen via een jaarlijkse bijdrage. Ondersteunende leden zijn niet gerechtigd deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Zij hebben geen stemrecht en mogen geen functie in de vereniging vervullen. Ondersteunende leden kunnen ook verenigingen en rechtspersonen zijn.
 
Art. 8bNiet spelende leden zijn seniorleden die in het verleden Gewoon lid zijn geweest. Niet spelende leden zijn gerechtigd deel te nemen aan het slottoernooi en oliebollen/nieuwjaarstoernooi. Zij hebben stemrecht en mogen functies in de vereniging vervullen. Zij zijn niet gerechtigd deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Zij betalen 50% van de contributie.
 
Art. 9Verkrijging van het lidmaatschap:Om als lid tot de vereniging te worden toegelaten is een schriftelijke aanvrage door de betrokkene vereist;Minderjarigen die als lid tot de vereniging wensen toe te treden, hebben daartoe de handtekening van een ouder, voogd of verzorgder nodig;Het bestuur besluit tot toelating, na welk besluit het lidmaatschap aanvangt.
Art. 10aHet lidmaatschap van de leden als bedoeld in de artikelen 56 en 8b eindigt:Door schriftelijke opzegging aan de secretaris, met dien verstande dat de beeindiging van het lidmaatschap wordt geacht te zijn ingegaan 3 maanden na de eerste dag van de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd in de periode van 1 oktober tot 1 mei blijft desalniettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd;Door verwijdering (royement). Verwijdering kan alleen plaatshebben na goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de gronden voor deze verwijdering;Door overlijden.
Art. 10bRegeling tijdelijke bevriezing lidmaatschap.

Een lid dat langdurig ziek of geblesseerd is en uit hoofde daarvan geen gebruik kan maken van de faciliteiten van de vereniging kan in aanmerking komen voor restitutie van een deel van de betaalde verenigingscontributie. Een deel van de contributie kan worden teruggevraagd onder de volgende voorwaarden:De periode van ziekte/blessure heeft binnen een verenigingsseizoen (periode 1 september tot 1 mei) meer dan 10 weken achtereen geduurd;Het lid dient een schriftelijk verzoek tot terugbetaling van een deel van de contributie bij het bestuur in, na herstel of aan het eind van het verenigingsseizoen, waarbij de aanvangsdatum van ziekte/blessure en einddatum van ziekte/blessure wordt vermeld. Tevens dient een rekeningnummer te worden vermeld;Het bestuur besluit of tot restitutie kan worden overgegaan.De hoogte van de teruggave bedraagt bij een periode van:10-15 weken: 25% van de verenigingscontributie;15-25 weken: 35% van de verenigingscontributie;> 25 weken: 50% van de verenigingscontributie.
Art. 11Behoudens in geval van overlijden duren de verplichtingen, verbonden aan het lidmaatschap, voort zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn financiele verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zolang enige andere aangelegenheid, waarbij het lid of gewezen lid is betrokken, niet is afgewikkeld.
 
Art. 12Een lid dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd zonder te hebben voldaan aan alle verplichtingen ten opzichte van de vereniging, kan niet opnieuw lid worden, voordat voldaan is aan alle verplichtingen, voortvloeiende uit het vorige lidmaatschap.
 
Art. 13De kosten verbonden aan overschrijving naar een andere vereniging zijn voor rekening van de aanvrager.

Hoofdstuk III – Verplichtingen van de leden

Art. 14De leden zijn verplicht:Zich te houden aan alle van de zijde van het bestuur, respectievelijk de algemene ledenvergadering, vastgestelde voorschriften, reglementen en bepalingen;Zich naar vol vermogen in te spannen de belangen en de eer van de vereniging te beschermen;Geldelijke verplichtingen ten opzichte van de NeVoBo en vereniging na te komen;Zich te weerhouden van:Het schaden van belangen van de NeVoBo, de vereniging en/of de volleybalsport, hetzij door handelingen, nalatigheid of lijdelijk verzet;Het meewerken aan bedrieglijke handelingen inzake het doen uitkomen van spelers en verstrekken van misleidende opgaven en inlichtingen;Wangedrag voor, tijdens of na een volleybalwedstrijd of toernooi, alsmede de trainingen;Onwelvoeglijke bejegeningen van een bondsofficial met woord, geschrift of daad;Het verzaken van aangegane verplichtingen.

Hoofdstuk IV – Organisatie en bestuur

Art. 15Het bestuur van de vereniging wordt uit en door de stemgerechtigde leden (gewone leden, zie Art. 5) bij schriftelijke stemming tijdens de algemene ledenvergadering gekozen.
 
Art. 16Het bestuur bestaat uit:Voorzitter(ster);Secretaris;Penningmeester;Twee of meer bestuursleden, m.d.v. dat in totaal een oneven aantal blijft gewaarborgd.
(het huidige bestuur)De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
 
Art. 17De bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar. Zij treden om de twee jaar af volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande dat nimmer de secretaris en de penningmeester gelijktijdig aftreden. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Na een zittingsperiode van zes jaar is een bestuurslid niet meer herkiesbaar, behoudens dispensatie van de algemene ledenvergadering. De stemming geschiedt door invulling op stembriefjes van zoveel kandidaten als er vacatures te vervullen zijn.
 
Art. 18Het bestuur is gehouden jaarlijks een verslag van de door haar verrichte werkzaamheden uit te brengen aan de algemene ledenvergadering.
 
Art. 19De voorzitter is belast met:Het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten, tenzij, wegens bijzondere omstandigheden een ander bestuurslid deze taak vervult;Het leiden van en het optreden als woordvoerder in bestuurs- en ledenvergaderingen.
Art. 20De secretaris is belast met:Het voeren van de administratie van de vereniging;Het voeren van de correspondentie, het uitschrijven en notuleren van alle bestuurs- en ledenvergaderingen, alsmede het uitbrengen van jaarverslagen.Hij kan zich ten aanzien van deze werkzaamheden doen bijstaan door een ander bestuurslid, daartoe door het voltallige bestuur aangewezen.
 
Art. 21De penningmeester is belast met:De werkzaamheden die in het algemeen geacht worden te behoren tot het financiele beleid van het bestuur;Het innen, beheren en verantwoorden van gelden en contributies;Het met mandaat van het bestuur doen van betalingen;Het uitoefenen van begrotingsbewaking.Hij kan zich ten aanzien van deze werkzaamheden doen bijstaan door een ander bestuurslid, daartoe door het voltallig bestuur aangewezen.
 
Art. 22Van alle door het bestuur en door de algemene ledenvergadering gehouden besprekingen en vergaderingen worden notulen opgemaakt, die tijdig voor de volgende vergadering aan alle bestuursleden worden toegezonden. De notulen van de algemene ledenvergadering worden tijdig voor de volgende algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden.
 
Art. 23Bij verhindering, afwezigheid of ontbreken van de voorzitter, neemt een van de andere bestuursleden, daartoe door het bestuur aangewezen, deze functie waar.
 
Art. 24Het bestuur komt tenminste eenmaal per twee maanden in vergadering bijeen.

Hoofdstuk V – Commissies

Art. 25Het bestuur heeft het recht commissies te benoemen, zoals daar zijn:Technische commissie;Jeugdcommissie;Recreantencommissie;Feestcommissie.De voorzitter van een commissie moet tevens deel uitmaken van het bestuur. Een commissie bestaat uit drie of meer leden, waarbij een oneven aantal gewaarborgd dient te blijven. Zij dienen zich te houden aan de rechten en plichten welke door het bestuur zijn vastgelegd en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 
Art. 26De commissies a t/m c worden benoemd voor een (1) verenigingsjaar, terwijl de feestcommissie benoemd kan worden voor een bepaalde feestelijke aangelegenheid binnen de vereniging. De benoemde leden worden op de ledenvergadering bekend gemaakt.
 
Art. 27De Technische commissie is belast met:Het doorgeven van bevindingen en resultaten aan het bestuur. Het bestuur geeft de middelen om zo doeltreffend mogelijk te werken;Het maken van een voorlopige deelnemerslijst voor 15 mei t.b.v. de nieuwe competitie;Het maken van de teamsamenstellingen voor 1 augustus, aan de hand van een door het bestuur verstrekte lijst met namen van de leden die definitief aan de competitie zullen gaan deelnemen;De zorg dat ieder team voor aanvang van de competitie een aanvoerder(ster) heeft gekozen.Het aanstellen van coaches voor teams die dat wensen of waar dat wenselijk voor wordt geacht;Het adviseren omtrent het aanstellen van trainers voor de diverse groepen;Het houden van bijeenkomsten met trainers, coaches en aanvoerders, zo mogelijk twee maal per seizoen;Het zich laten adviseren door trainers, coaches en aanvoerders. Deze personen hebben geen stemrecht in de Technische commissie.Het houden van nauw contact met de leden. Bij wijzigingen in de teams of trainingsgroepen stellen zij alle betreffende personen tijdig op de hoogte;Het in samenspraak met de aanvoerder vaststellen van trainingswedstrijden en toernooideelname;Het tenminste eenmaal per twee maanden houden van een vergadering, waarvan notulen worden gemaakt;Het behandelen en/of bemiddelen van klachten, suggesties e.d. van spelers, trainers en coaches voorzover dit technische zaken betreft.
Art. 28De Jeugdcommissie is belast met jeugdzaken, o.a.:Het doorgeven van bevindingen en resultaten aan het bestuur. Het bestuur geeft de middelen om zo doeltreffend mogelijk te werken;Het doorgeven van gegevens omtrent deelname competitie, teamsamenstellingen, aanvoerders, coaches, trainers, e.d. aan de Technische commissie voorzover dit jeugd betreft;Het regelen van vervoer voor de jeugdteams indien daar behoefte aan is;Het is samenspraak met aanvoerder en Technische Commissie vaststellen van trainingswedstrijden en toernooideelname.Het organiseren van activiteiten, buiten de volleybalsport om, die mogelijkerwijs jeugd motiveert te gaan volleyballen en/of jeugdleden meer verenigingsgezindheid te geven;Het houden van nauw contact met jeugdleden. Bij wijzigingen in de teams of trainingsgroepen stellen zij alle betreffende personen tijdig op de hoogte;Het tenminste eenmaal per twee maanden houden van een vergadering, waarvan notulen worden gemaakt;Het in samenspraak met de Technische commissie behandelen en/of bemiddelen van klachten, suggesties e.d., voorzover dit jeugdleden betreft.
Art. 29De Recreantencommissie is belast met zaken betreffende recreanten, o.a.:Het doorgeven van bevindingen en resultaten aan het bestuur. Het bestuur geeft de middelen om zo doeltreffend mogelijk te werken;Het doorgeven van gegevens omtrent deelname aan de recreantencompetitie, teamsamenstellingen, aanvoerders, coaches, trainers, e.d. aan de Technische commissie, voorzover dit recreanten betreft;Het in samenspraak met de aanvoerder en Technische commissie vaststellen van trainingswedstrijden en toernooideelname;Het houden van nauw contact met recreanten. Bij wijzigingen in de teams of trainingsgroepen stellen zij alle betreffende personen tijdig op de hoogte.Het tenminste eenmaal per twee maanden houden van een vergadering, waarvan notulen worden gemaakt;Het in samenspraak met de Technische commissie behandelen en/of bemiddelen van klachten, suggesties e.d., voorzover dit recreanten betreft.
Art. 30De Feestcommissie is belast met:Het adviseren en uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan feestelijke gebeurtenissen in de vereniging, zo als daar zijn:Jubileum;Reunie;Andere feestelijke gebeurtenissen waarvoor de viering door de algemene ledenvergadering is goedgekeurd.Het maken van een kostenbegroting vooraf en een volledig overzicht van alle kosten welke voor een bepaalde activiteit zijn gemaakt;Het in samenspraak met de aanvoerder en Technische commissie vaststellen van trainingswedstrijden en toernooideelname;Het houden van nauw contact met het bestuur omtrent ontwikkelingen in organisatie en uitvoering;Het houden van zoveel vergaderingen als nodig wordt geacht voor een goed verloop van het e.e.a., waarvan notulen worden gemaakt.

Hoofdstuk VI – Stemmingen en Besluiten

Art. 31Alle stemmingen en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Op de bestuursvergaderingen worden alle stemmingen en besluiten genomen wanneer de meerderheid van de bestuursleden daarbij aanwezig is.
 
Art. 32De stemmingen vinden plaats:Over personen:schriftelijk bij ongetekende stembiljetten.Over zaken:mondeling of bij hand opsteken, tenzij de voorzitter bepaalt dat over een bepaalde zaak schriftelijk moet worden gestemd.
Art. 33Voor de schriftelijke stemming wordt door de voorzitter een stembureau benoemd, bestaande uit drie leden, belast met de vaststelling van het stemresultaat.
 
Art. 34Bij staking van stemmen tijdens stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
 
Art. 35Niet ondertekende of niet behoorlijk ingevulde stembiljetten worden niet meegeteld bij de bepaling van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 
Art. 36Bij stemmen over kandidaten worden er zovele stemmingen gehouden als er plaatsen te vervullen zijn. Indien over kandidaten moet worden gestemd en bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste en op een na meeste stemmen op zich hebben verenigd. Komen er door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee kandidaten voor herstemming in aanmerking, dan komen deze allen in herstemming. Bij zulk een herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend. Indien bij een herstemming de stemmen staken beslist het lot.
 
Art. 37De leden kunnen zich ter vergadering niet door een gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
 
Art. 38Bij staken van stemmen tijdens een vergadering van het bestuur of commissies, beslist de stem van de voorzitter respectievelijk commissievoorzitters.

Hoofdstuk VII – Financien

Art. 39De inkomsten van de vereniging bestaan uit:Contributies van gewone, jeugd en ondersteunende leden;Giften, erfstellingen en legaten;Subsidies;Andere inkomsten.
Art. 40Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus van enig jaar tot 31 juli daaraanvolgende. Na afloop van elk boekjaar, alsmede bij het beeindigen van de vereniging, worden de boeken afgesloten. De penningmeester zal jaarlijks een financieel verslag aan het bestuur voorleggen en voor eind juli een begroting opmaken en ter voorlopige goedkeuring indienen bij het bestuur.
 
Art. 41Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt voor het boekjaar, volgende op dat, waarin bedoelde vergadering wordt gehouden, de contributie vastgesteld die de leden als bedoeld in artikel 4 moeten voldoen. Alle kosten voor inning van de contributie zijn voor rekening van de vereniging.
 
Art. 42Alle uitgaven welke door of namens het bestuur ten laste van de vereniging worden gedaan, moeten gedekt zijn door de toestemming van het bestuur.
 
Art. 43Ieder jaar wordt, voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, door het bestuur een ontwerp-begroting als bedoeld in artikel 40 vastgesteld, die ter goedkeuring aan bedoelde vergadering wordt voorgelegd.
 
Art. 44Het bestuur is aan de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording verschuldigd voor het door het bestuur gevoerde financiele beleid. Nadat een kascommissie, door de voorzitter uit de leden van de algemene ledenvergadering benoemd, het financieel beheer, door het bestuur gevoerd, juist heeft bevonden, doet bedoelde commissie aan de algemene ledenvergadering het voorstel het bestuur decharge te verlenen. Deze commissie bestaat uit twee leden die twee jaar zitting nemen, m.d.v. dat een (1) lid tegelijk kan uittreden.
 
Art. 45Indien aan het einde van het boekjaar blijkt, dat er een onaanvaardbaar nadelig saldo is, kan door de algemene ledenvergadering worden bepaald, dat er ter dekking van dit tekort een hoofdelijke omslag zal worden geheven volgens een door de algemene ledenvergadering vast te stellen regeling.

Art. 46
De kosten, door de bestuursleden en commissieleden in het belang van de vereniging gemaakt, kunnen voor rekening van de kas van de vereniging worden genomen;De kosten van het volgen door de leden van de vereniging van cursussen, in het belang van de vereniging, komen voor rekening van de kas van de vereniging (dit ter beoordeling van het bestuur).

Hoofdstuk VIII – Slotbepalingen

Art. 47In bijzondere gevallen kan het bestuur van de in dit reglement gestelde verplichtingen ontheffing verlenen, mits dit in overeenstemming is met de statuten van de vereniging.
 
Art. 48Bij niet nakoming door de leden van de in dit reglement gestelde bepalingen, kunnen de leden:Voor een door het bestuur, in overleg met aanvoerder, coach, trainer en betreffende commissie, aangewezen aantal malen worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden;Van het lidmaatschap van de vereniging vervallen worden verklaard, zulks met inachtneming van artikel 10b;Worden berispt;Indien door leden door grove onachtzaamheid of nalatigheid schade wordt toegebracht aan materiaal van de vereniging of aan de wedstrijd- of trainingsruimte, kunnen de kosten van herstel of vervanging ten laste van het betrokken lid worden gebracht.
Art. 49Het bestuur beslist in gevallen waar dit reglement niet in voorziet.

Torsemide Online Kaufen Bactroban Kaufen Abilify Rezeptfrei Kaufen Zyloprim ohne Rezept